silhouette of a person

silhouette of a person, representing Gordon Thomas.