Gordon Thomas

picture of Gordon Thomas from the neck up.